English Pashto

ادارې او تجارت ډیپلومه

د کورس لنډیز

لومړی برخه

دویمه برخه

دریمه برخه

څلورمه برخه

لومړی برخه : د مدیریت اساسات

 • مدیریت او سازمان
 • د مدیریت پر مفهوم باندې پوهېدل
 • مدیران د تصمیم نیوونکو په توګه
 • د پلان جوړولو بنسټ
 • سازمان يا موسسه
 • د بشري سرچینېو مدیریت
 • رهبري
 • مدیر د رهبر په توګه
 • کنټرولول

دویمه برخه: د سوداګریزو اړیکو پېژندنه

 • د سوداګرۍ ماهیت او حدود
 • یواځینی ملکیت
 • ګډون يا مشارکت
 • د موسسې د شرکت بڼه
 • د مشترک سټاک يا زیرمې درلودونکو شرکتونو وده او تشکیل
 • د سټاک تبادله
 • په سوداګرۍ کې اغیزناکې اړيکې
 • د اغیزناکو اړيکو (7C)
 • د سوداګریز اغېزناک پیغام د چمتو کولو بهیر
 • د سوداګریز پیغام ظاهري بڼه او ډیزاین
 • لنډ راپورونه
 • اوږده راپورونه (رسمي)

د بازار موندنې اساسات

 • د بازار موندنې برخه
 • د بازار تقسیم بندي
 • د تولید پلان جوړونه او پراختیا
 • د بیې ټاکل
 • د وېش کانالونه
 • د خرڅلاو اعلانونه او عامه اړیکې

درېیمه برخه: پیسې، بانکداري او مالي

 • د پیسو ماهیت او فعالیت
 • د پیسو ډولونه
 • انفلیشن (د پیسو تورم)، ډیفلیشن (د پیسو راکمېدل) او سټګفلیشن
 • بهرنۍ تبادله
 • مالي بازارونه او د هغوی فعالیتونه
 • سوداګریز بانک
 • د سوداګریز بانک کریډیټ
 • د کریډیټ لوازم
 • د پیرودونکو حسابونه
 • مرکزي بانک او سوداګریز مالي مسایل

له اقتصاد سره پېژندنه (معرفت)

 • د اقتصاد د ماهیت تعریفونه
 • د تقاضا د ګټورتیا شننه
 • بازار او د بازار جوړښت
 • ملي عواید (معنا او مفهوم)
 • د ګمارنې (استخدام) نظریه يا تیوري
 • بې روزګاري او په پوره توګه استخدام کېدل
 • انفلیشن(تورم) او پولي سیاست

د بشري سرچینو مدیریت (HRM)

 • د بشري سرچینو د مدیریت پېژندنه
 • د دندې شننه
 • د بشري سرچینو پلان جوړونه او ګمارنه(استخدام)
 • د کارکونکو ازمايښت او ټاکنه
 • د کارکونکو روزنه او پراختیا
 • د کړنو مدیریت او ارزونه

څلورمه برخه: مالي حسابدارۍ دویمه برخه

 • مالي صورت حساب له اصلاح يا تنظیماتو سره
 • غیر سوداګریزحسابونه
 • د ګډون يا مشارکت حسابونه (د ګټې او تاوان اختصاص)
 • استهلاک

مالي مدیریت

 • د مالي مدیریت رول
 • سوداګري، مالیه او د مالي مدیریت چاپیریال
 • د نقدي او پیرودلو وړ با ارزښتو پاڼو مدیریت
 • پانګې بازار
 • اوږدمهال پورونه (ډبټ)