English Pashto

ټافل (TOEFL)

د ټافل (TOEFL) د تياري(امادګی) ټولګي

(د انګیسي ژبې ازموینه د یوې بهرنۍ ژبې په توګه)

(د کورس موده: ۶ میاشتې)

  • د ټافل ازموینې د څلورواړو برخو اړوند د پراخې پوهې ترلاسه کول:
  • (لوستل، اورېدل، خبرې(محاورې)  کول او لیکل)
  • د پوښتنو ډولونه
  • د ازموینې لپاره د چمتووالی ستراتېژي او تخنیکونه
  • د نمرو ورکولو لارښوونې
  • د مشق او تمرین مواد
  • د ازموینې ورځې لپاره د چمتووالی سرچینې
  • د ټافل ازموینې لپاره د نوم لیکنې لار
  • د اوونۍ د پای ازموینې
  • تمریني ازموینې