په اقتصاد کې بکلوریا/لېسانس

Overall in here

لېسانس په حقوقو او سیاسي علومو کې

لېسانس په اقتصاد، اداره او تجارت کې لېسانس

ډیپلومه پروګرامونه

DIT, DEL, DIA
زموږ همکاران